21 April 2018

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC .ohkay golb / uhbewuk akusuk alahhamas utelewkisi alohtukoy aleldniyi utasreBreggolB-I .oyano igoluhbi amon ohkay ihtiyasuhbewuk akusuk ilami alohtukoy aleldniyuk ihtuf eynilagn ugnulewk isinizihbewk awsikuhtuhtukon ahtomorhpukol izuluhtegnejn ihtenatni-i asiznebesukogn ilezememaban isignahkaba asinamuhxuku izawkagne )CPP( kcilC reP yaP-ewk asignahkukonu reggolBCPP-ew oziqihkmu ,da-es osignahkisey ihkewihtenew eknow abalhmow ikeznilhmugnu reggolBCPP-U .pmaCesnesdA-uk ihkewihtenenaba uhbeweb izakinabuk awzakasozize osignahkizi azahtuhkuku elesimizaba isignahkabal abuhti azekini pmaCesnesdA-I .isignahkabawk asignahkukoy owadnegnejn ohkay ihtiyasuhbewuk alahkisi azekinukogn ewizegneye ilami elohtu abukol abuhti azekine etisbew-iyi pmaCesnesdA-I .isivohhe elidnoqukogn azukogn ihtenatni-iwk ewiynuhxagnukok eldnahpagn amon )inofen ,SMS-i ,iliyemi-i ,MY-i( ihtenatni-uk aznebesuko uhtahtama ednemisahkamawk awlekesuku akebukogn inezisne elixgi pmaCesnesdA-I .atrakaygoYe pmaCajgoJ VCey inapmakn el isinizihbez akalhnizey eynegne aisenodnI esnesdA-ey etisbew-iyi pmaCesnesdA-I .inewlelho ewlekesukogn aznebesuk oyaznohkaba osignahkizewk azofohcuku ihtahkisegn oyanafize ozuznizegn akeznilhab uhtahtaba eknob awdok etinU reggolB-en reggolBCPP-enuk uluzehpa snoissimmoc-ama azekini pmaCesnesdA-i ek uhtatnize owadniz izelan awsinahtahquk amU .eynaban utasreBreggolB-en reggolBCPP-i ,pmaCesnesdA-i akafize )CPP( kcilC reP yaP-amaz igninize owadnizenuk ,alehpuk aisenodnI-E .ehkay sdroWdA-en elgooG-i oyalednaluko ohkoliy abas olehtaynis oseL .)CPP( kcilC reP yaP ihte owadni aluhteze anoyahpukoz owadnizey eynegni sisaO tenalP-I .6991-akuk ihtakahp elimuda )CPP( kcilC reP yaP-e ihtiyasamuk ozuznizi akeznilhuk oluwahkmanegnile inegnize oyalakanobize inewadnize ilezememabawk anohk abukU Bayar Pay Per Klik Click PPC

Tidak ada komentar:

Posting Komentar